ថ្នាក់

តារាងប្រៀបធៀបម៉ាកដែកស្ពែរ៉ូអ៊ីត
ចិន QT400-18 QT450-10 QT500-7 QT600-3 QT700-2 QT800-2 QT900-2
ជប៉ុន FCD400 FCD450 FCD500 FCD600 FCD700 FCD800
អាមេរិក ៦០-៤០-១៨ ៦៥-៤៥-១២ ៧០-៥០-០៥ ៨០-៦០-០៣ ១០០-៧០-០៣ ១២០-៩០-០២
Foemer សហភាពសូវៀត BЧ40 BЧ45 BЧ50 BЧ60 BЧ70 BЧ80 BЧ100
អាល្លឺម៉ង់ GGG40 GGG50 GGG60 GGG70 GGG80
ប្រទេសអ៊ីតាលី GS370-17 GS400-12 GS500-7 GS600-2 GS700-2 GS800-2
ប្រទេសបារាំង FGS370-17 FGS400-12 FGS500-7 FGS600-2 FGS700-2 FGS800-2
ប្រទេសអង់គ្លេស ៤០០/១៧ ៤២០/១២ 500/7 ៦០០/៧ ៧០០/២ ៨០០/២ ៩០០/២
ប្រទេស​ប៉ូឡូញ ZS3817 ZS4012 ZS(4505)
5002
ZS6002 ZS7002 ZS8002 ZS9002
ប្រទេសឥណ្ឌា SG370/17 SG400/12 SG500/7 SG600/3 SG700/2 SG800/2
រូម៉ានី FGN70-3
អេស្ប៉ាញ FGE38-17 FGE42-12 FGE50-7 FGE60-2 FGE70-2 FGE80-2
បែលហ្សិក FNG38-17 FNG42-12 FNG50-7 FNG60-2 FNG70-2 FNG80-2
អូស្ត្រាលី ៣០០-១៧ ៤០០-១២ 500-7 ៦០០-៣ ៧០០-២ ៨០០-២
ស៊ុយអែត ០៧១៧-០២ ០៧២៧-០២ ០៧៣២-០៣ ០៧៣៧-០១ ០៨៦៤-០៣
ហុងគ្រី GǒV38 GǒV40 GǒV50 GǒV60 GǒV70
ប៊ុលហ្គារី ៣៨០-១៧ ៤០០-១២ ៤៥០-៥
500-2
៦០០-២ ៧០០-២ ៨០០-២ ៩០០-២
អាយអេសអូ ៤០០-១៨ ៤៥០-១០ 500-7 ៦០០-៣ ៧០០-២ ៨០០-២ ៩០០-២
សម្ព័ន្ធ FMNP45007 FMNP55005 FMNP65003 FMNP70002
ហ្វាំងឡង់ GRP400 GRP500 GRP600 GRP700 GRP800
ហូឡង់ GN38 GN42 GN50 GN60 GN70
លុចសំបួរ FNG38-17 FNG42-12 FNG50-7 FNG60-2 FNG70-2 FNG80-2
អូទ្រីស SG38 SG42 SG50 SG60 SG70