ថ្នាក់

តារាងប្រៀបធៀបម៉ាកដែកស្ពឺរ៉ូលីន
ចិន សំណួរ ៤០០-១៨ សំណួរទី ៤៥០-១០ សំណួរ ៥៥-៧-៧ សំណួរទី ៦០០-៣ QT700-2 សំណួរ ៨០០-២ QT900-2
ជប៉ុន FCD400 FCD450 FCD500 FCD600 FCD700 FCD800 -
អាមេរិច ៦០-៤០-១៨ ៦៥-៤៥-១២ ៧០-៥០-៥០ ៨០-៦០-០៣ ១០០-៧០-០៣ ១២០-៩០-០២ -
សហភាពសូវៀតហ្វូមឺរ BЧ៤០ BЧ៤៥ B៥០ BЧ៦០ BЧ៧០ BЧ៨០ BЧ១០០
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ GGG40 - GGG50 GGG60 GGG70 GGG80 -
ប្រទេសអ៊ីតាលី ជីអេស ៣៧០-១៧ GS400-12 GS500-7 GS600-2 GS700-2 GS800-2 -
បារាំង FGS370-17 FGS400-12 FGS500-7 FGS600-2 FGS700-2 FGS800-2 -
ប្រទេសអង់គ្លេស ៤០០/១៧ ៤២០/១២ ៥០០/៧ ៦០០/៧ ៧០០/២ ៨០០/២ ៩០០/២
ប្រទេស​ប៉ូឡូញ ZS3817 ZS4012 អេសអេស (៤៥០៥)
5002
ZS6002 ZS7002 ZS8002 ZS9002
ឥណ្ឌា អេសជី ៣៧០ / ១៧ SG400 / ១២ អេសជី ៥០០ / ៧ SG600 / ៣ SG700 / ២ SG800 / ២ -
រូម៉ានី - - - - FGN70-3 - -
អេស្ប៉ាញ FGE38-17 FGE42-12 FGE50-7 FGE60-2 FGE70-2 FGE80-2 -
បែលហ្ស៊ិក FNG38-17 FNG42-12 FNG50-7 FNG60-2 FNG70-2 FNG80-2 -
អូស្រ្តាលី ៣០០-១៧ ៤០០-១២ ៥០០-៧ ៦០០-៣ ៧០០-២ ៨០០-២ -
ស៊ុយអែត ០៧១៧-០២ - ០៧២៧-០២ ០៧៣២-០៣ ០៧៣៧-០១ ០៨៦៤-០៣ -
ហុងគ្រី GǒV៣៨ GǒV40 GǒV៥០ GǒV៦០ GǒV៧០ - -
ប៊ុលហ្គារី ៣៨០-១៧ ៤០០-១២ ៤៥០-៥
៥០០-២
៦០០-២ ៧០០-២ ៨០០-២ ៩០០-២
អាយអេសអូ ៤០០-១៨ ៤៥០-១០ ៥០០-៧ ៦០០-៣ ៧០០-២ ៨០០-២ ៩០០-២
ចប - FMNP45007 FMNP55005 FMNP65003 FMNP70002 - -
ហ្វាំងឡង់ GRP400 - GRP500 GRP600 GRP700 GRP800 -
ហូល្លង់ GN38 GN42 GN50 GN60 GN70 - -
លុចសំបួ FNG38-17 FNG42-12 FNG50-7 FNG60-2 FNG70-2 FNG80-2 -
អូទ្រីស SG38 SG42 អេសជី ៥០ អេសស៊ី ៦០ អេសស៊ី ៧០ - -