មូលហេតុនិងដំណោះស្រាយនៃសំណឹកស្លាប់អាលុយមីញ៉ូម

ការត្រួតពិនិត្យដោយមើលឃើញ៖ មានកន្លែងអង្គុយឬក្រឡោតនៅក្នុងទីតាំងមូលដ្ឋាននៃឯកសារ ស្លាប់ចោល

មូលហេតុមានដូចខាងក្រោម៖

1) ការកំណត់មិនត្រឹមត្រូវនៃទីតាំងរត់ខាងក្នុង

2) លក្ខខណ្ឌត្រជាក់មិនល្អ

ដំណោះស្រាយនិងវិធីសាស្ត្រការពារគឺ៖

1) កម្រាស់របស់អ្នករត់ខាងក្នុងគួរតែសមរម្យ

២) កែប្រែទីតាំងទិសដៅនិងវិធីសាស្ត្រកំណត់របស់អ្នករត់ខាងក្នុង

3) ពង្រឹងភាពត្រជាក់នៃផ្នែកដែលសឹក។

4-1

 


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ សីហា - ២១-២០២០