ផលិតផល

 • Professional lost foam casting manufacturer-Cylinder accessories 031

  ក្រុមហ៊ុនផលិតស្នោដែលបាត់បង់វិជ្ជាជីវៈ-គ្រឿងបន្លាស់ស៊ីឡាំង ០៣១

  វាយនភាពៈ ដែកទុយោម៉ាកៈ QT400-15, QT400-18, QT450-10 រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាទ្រីស: បច្ចេកវិទ្យា Ferrite: ការបាត់បង់កម្មវិធី Foam: គ្រឿងបន្លាស់ស៊ីឡាំង គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់រថភ្លើង គ្រឿងបន្លាស់វ៉ាល់ ការដាក់កប៉ាល់ ការជីកដាក់ធុងធ្មេញ ការបង្វិលអ័ក្សជំនួយ Spheroidization អត្រា: ខាងលើថ្នាក់ទី 3 រួមទាំងថ្នាក់ទី 3 វិធីសាស្រ្តធ្វើតេស្ត: 1. សមាសធាតុវិភាគដោយ spectrometer; 2. សាកល្បងមុន និងក្រោយឡ។ 3. Fine phase analyzer ពិនិត្យថាតើអត្រា spheroidization, pearlite និង ferrite មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Cylinder accessories 019

  ក្រុមហ៊ុនផលិតស្នោដែលបាត់បង់វិជ្ជាជីវៈ-គ្រឿងបន្លាស់ស៊ីឡាំង 019

  វាយនភាពៈ ដែកទុយោម៉ាកៈ QT400-15, QT400-18, QT450-10 រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាទ្រីស: បច្ចេកវិទ្យា Ferrite: ការបាត់បង់កម្មវិធី Foam: គ្រឿងបន្លាស់ស៊ីឡាំង គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់រថភ្លើង គ្រឿងបន្លាស់វ៉ាល់ ការដាក់កប៉ាល់ ការជីកដាក់ធុងធ្មេញ ការបង្វិលអ័ក្សជំនួយ Spheroidization អត្រា: ខាងលើថ្នាក់ទី 3 រួមទាំងថ្នាក់ទី 3 វិធីសាស្រ្តធ្វើតេស្ត: 1. សមាសធាតុវិភាគដោយ spectrometer; 2. សាកល្បងមុន និងក្រោយឡ។ 3. Fine phase analyzer ពិនិត្យថាតើអត្រា spheroidization, pearlite និង ferrite មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Cylinder accessories 004

  ក្រុមហ៊ុនផលិតស្នោដែលបាត់បង់វិជ្ជាជីវៈ - គ្រឿងបន្លាស់ស៊ីឡាំង 004

  វាយនភាពៈ ដែកទុយោម៉ាកៈ QT400-15, QT400-18, QT450-10 រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាទ្រីស: បច្ចេកវិទ្យា Ferrite: ការបាត់បង់កម្មវិធី Foam: គ្រឿងបន្លាស់ស៊ីឡាំង គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់រថភ្លើង គ្រឿងបន្លាស់វ៉ាល់ ការដាក់កប៉ាល់ ការជីកដាក់ធុងធ្មេញ ការបង្វិលអ័ក្សជំនួយ Spheroidization អត្រា: ខាងលើថ្នាក់ទី 3 រួមទាំងថ្នាក់ទី 3 វិធីសាស្រ្តធ្វើតេស្ត: 1. សមាសធាតុវិភាគដោយ spectrometer; 2. សាកល្បងមុន និងក្រោយឡ។ 3. Fine phase analyzer ពិនិត្យថាតើអត្រា spheroidization, pearlite និង ferrite មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Cylinder accessories 001

  ក្រុមហ៊ុនផលិតស្នោដែលបាត់បង់វិជ្ជាជីវៈ - គ្រឿងបន្លាស់ស៊ីឡាំង 001

  វាយនភាពៈ ដែកទុយោម៉ាកៈ QT400-15, QT400-18, QT450-10 រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាទ្រីស: បច្ចេកវិទ្យា Ferrite: ការបាត់បង់កម្មវិធី Foam: គ្រឿងបន្លាស់ស៊ីឡាំង គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់រថភ្លើង គ្រឿងបន្លាស់វ៉ាល់ ការដាក់កប៉ាល់ ការជីកដាក់ធុងធ្មេញ ការបង្វិលអ័ក្សជំនួយ Spheroidization អត្រា: ខាងលើថ្នាក់ទី 3 រួមទាំងថ្នាក់ទី 3 វិធីសាស្រ្តធ្វើតេស្ត: 1. សមាសធាតុវិភាគដោយ spectrometer; 2. សាកល្បងមុន និងក្រោយឡ។ 3. Fine phase analyzer ពិនិត្យថាតើអត្រា spheroidization, pearlite និង ferrite មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 002

  ក្រុមហ៊ុនផលិតស្នោដែលបាត់បង់វិជ្ជាជីវៈ-Bearing sleeve 002

  វាយនភាពៈ ដែកទុយោម៉ាកៈ QT400-15, QT400-18, QT450-10 រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាទ្រីស: បច្ចេកវិទ្យា Ferrite: ការបាត់បង់កម្មវិធី Foam: គ្រឿងបន្លាស់ស៊ីឡាំង គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់រថភ្លើង គ្រឿងបន្លាស់វ៉ាល់ ការដាក់កប៉ាល់ ការជីកដាក់ធុងធ្មេញ ការបង្វិលអ័ក្សជំនួយ Spheroidization អត្រា: ខាងលើថ្នាក់ទី 3 រួមទាំងថ្នាក់ទី 3 វិធីសាស្រ្តធ្វើតេស្ត: 1. សមាសធាតុវិភាគដោយ spectrometer; 2. សាកល្បងមុន និងក្រោយឡ។ 3. Fine phase analyzer ពិនិត្យថាតើអត្រា spheroidization, pearlite និង ferrite មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 003

  ក្រុមហ៊ុនផលិតស្នោដែលបាត់បង់វិជ្ជាជីវៈ-Bearing sleeve 003

  វាយនភាពៈ ដែកទុយោម៉ាកៈ QT400-15, QT400-18, QT450-10 រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាទ្រីស: បច្ចេកវិទ្យា Ferrite: ការបាត់បង់កម្មវិធី Foam: គ្រឿងបន្លាស់ស៊ីឡាំង គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់រថភ្លើង គ្រឿងបន្លាស់វ៉ាល់ ការដាក់កប៉ាល់ ការជីកដាក់ធុងធ្មេញ ការបង្វិលអ័ក្សជំនួយ Spheroidization អត្រា: ខាងលើថ្នាក់ទី 3 រួមទាំងថ្នាក់ទី 3 វិធីសាស្រ្តធ្វើតេស្ត: 1. សមាសធាតុវិភាគដោយ spectrometer; 2. សាកល្បងមុន និងក្រោយឡ។ 3. Fine phase analyzer ពិនិត្យថាតើអត្រា spheroidization, pearlite និង ferrite មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 004

  ក្រុមហ៊ុនផលិតស្នោដែលបាត់បង់វិជ្ជាជីវៈ-Bearing sleeve 004

  វាយនភាពៈ ដែកទុយោម៉ាកៈ QT400-15, QT400-18, QT450-10 រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាទ្រីស: បច្ចេកវិទ្យា Ferrite: ការបាត់បង់កម្មវិធី Foam: គ្រឿងបន្លាស់ស៊ីឡាំង គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់រថភ្លើង គ្រឿងបន្លាស់វ៉ាល់ ការដាក់កប៉ាល់ ការជីកដាក់ធុងធ្មេញ ការបង្វិលអ័ក្សជំនួយ Spheroidization អត្រា: ខាងលើថ្នាក់ទី 3 រួមទាំងថ្នាក់ទី 3 វិធីសាស្រ្តធ្វើតេស្ត: 1. សមាសធាតុវិភាគដោយ spectrometer; 2. សាកល្បងមុន និងក្រោយឡ។ 3. Fine phase analyzer ពិនិត្យថាតើអត្រា spheroidization, pearlite និង ferrite មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 007

  ក្រុមហ៊ុនផលិតស្នោដែលបាត់បង់វិជ្ជាជីវៈ-Bearing sleeve 007

  វាយនភាពៈ ដែកទុយោម៉ាកៈ QT400-15, QT400-18, QT450-10 រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាទ្រីស: បច្ចេកវិទ្យា Ferrite: ការបាត់បង់កម្មវិធី Foam: គ្រឿងបន្លាស់ស៊ីឡាំង គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់រថភ្លើង គ្រឿងបន្លាស់វ៉ាល់ ការដាក់កប៉ាល់ ការជីកដាក់ធុងធ្មេញ ការបង្វិលអ័ក្សជំនួយ Spheroidization អត្រា: ខាងលើថ្នាក់ទី 3 រួមទាំងថ្នាក់ទី 3 វិធីសាស្រ្តធ្វើតេស្ត: 1. សមាសធាតុវិភាគដោយ spectrometer; 2. សាកល្បងមុន និងក្រោយឡ។ 3. Fine phase analyzer ពិនិត្យថាតើអត្រា spheroidization, pearlite និង ferrite មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់...
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 008 009 010

  ក្រុមហ៊ុនផលិតស្នោដែលបាត់បង់វិជ្ជាជីវៈ-Bearing sleeve 008 009 010

  ផលិតផលគឺមានភាពច្បាស់លាស់ដេញដោយដំណើរការស្លាប់បាត់, ទំហំមានស្ថេរភាព, ផ្ទៃភ្លឺនិងស្អាត, ប្រាក់ឧបត្ថម្ភម៉ាស៊ីនគឺតូចនិងទម្ងន់ទាំងមូលគឺស្រាល។
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 011 012 013

  ក្រុមហ៊ុនផលិតស្នោដែលបាត់បង់វិជ្ជាជីវៈ-Bearing sleeve 011 012 013

  ផលិតផលគឺមានភាពច្បាស់លាស់ដេញដោយដំណើរការស្លាប់បាត់, ទំហំមានស្ថេរភាព, ផ្ទៃភ្លឺនិងស្អាត, ប្រាក់ឧបត្ថម្ភម៉ាស៊ីនគឺតូចនិងទម្ងន់ទាំងមូលគឺស្រាល។
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 014 015 016

  ក្រុមហ៊ុនផលិតស្នោដែលបាត់បង់វិជ្ជាជីវៈ-Bearing sleeve 014 015 016

  ផលិតផលមានភាពច្បាស់លាស់ ដេញដោយដំណើរការងាប់បាត់ ទំហំមានស្ថេរភាព ផ្ទៃភ្លឺ និងស្អាត ប្រាក់ឧបត្ថម្ភម៉ាស៊ីនតូច ហើយទម្ងន់ទាំងមូលស្រាល។
 • Professional lost foam casting manufacturer-Bearing sleeve 017 018 019

  ក្រុមហ៊ុនផលិតស្នោដែលបាត់បង់វិជ្ជាជីវៈ-Bearing sleeve 017 018 019

  ផលិតផលគឺមានភាពច្បាស់លាស់ដេញដោយដំណើរការស្លាប់បាត់, ទំហំមានស្ថេរភាព, ផ្ទៃភ្លឺនិងស្អាត, ប្រាក់ឧបត្ថម្ភម៉ាស៊ីនគឺតូចនិងទម្ងន់ទាំងមូលគឺស្រាល។